line
อย่าลืมใส่แมสก์

อย่าลืมใส่แมสก์

ใส่แมสก์ 2 ชั้น เพื่อความปลอดภัย 2 เท่า ❗.การสวมใส่แมสก์ก่อนออกจากบ้านเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น. #Gelplus 💚 พูดคุย ปรึกษา สอบถาม ผู้เชี่ยวชาญ คุณดรณ์เก๊าท์ ไต หัวใจ เบาหวานline โอเอ:...