line

เมล็ดแตงกวา

แตงกว่าและพิวรีน แตงกวามีผิวรีนต่ำมาก มีอยู่เพียงประมาณ 7.3 มิลิกรัมในทุก ๆ 100 กรัมของแตงกวา เมื่อนำมาเปรียลเทียบ อาหารพิวรีนสูงจะมีอยู่มากกว่า 200 มก. ต่อน้ำหรักอาหาร 100 กรัม ตัวอย่างเช่น ปลาแอนโชวี้ มีพิวรีนอยู่ประมาณ 411 มก. / 100 กรัมของน้ำหนักปลา...