line
เตือนสโตรก

เตือนสโตรก

4 สัญญาณเตือน ของสโตรก (F.A.S.T) ที่ควรรู้.✅ FACIAL PALSY : มีอาการกล้ามเนื้อที่หน้าอ่อนแรง ปากเบี้ยว หลับตาไม่สนิท น้ำลายไหล มุมปากตก ไม่สามารถยิงฟันได้.✅ ARM DRLP : แขนหรือขาอ่อนแรง ซีกใดซีกหนึ่งยกไม่ขึ้นหรือยกขึ้นค้างได้ ไม่นานก็ตกลง.✅ SPEECH : พูดลำบาก พูดติดๆ...