line
เตือนเด็กเล่นมือถือ

เตือนเด็กเล่นมือถือ

เตือนภัย เด็กเล่นมือถือนาน.เสี่ยง กล้ามเนื้อตาอ่อนแรง ตาเหล่ .#Gelplue.. ส่วนประกอบสำคัญ.ลูทีน ซีแซนทีน (Lutein & Zeaxanthin)เป็นสารอาหารสำคัญในการบำรุงสายตา ช่วยกรองแสง หรือป้องกันรังสีที่ทำให้เกิดอันตรายต่อดวงตา ช่วยปกป้องไม่ให้เซลล์ของจอประสาทตาถูกทำลาย...